Ondertussen…

Als meedenkend tekstschrijver en adviseur ben en was ik betrokken bij onder meer de volgende projecten en commissies; en schreef en leidde onder andere de volgende workshops en webinars:


 


Als toezichthouder maak(te) ik deel uit van de volgende raden:

  • Raad van Commissarissen Woongroep Marenland, voorzitter remuneratiecommissie
  • Raad van Commissarissen Kids First / Raad van Toezicht COP (Centrum voor Ontwikkeling en Pedagogiek ) Groningen, Friesland, Drenthe, voorzitter auditcomissie
  • lid Raad van Toezicht RENN4 (speciaal onderwijs)
  • lid Raad van Toezicht MEE Drenthe

 


Als wethouder en locoburgemeester hield ik me bezig met:

  • maatschappelijke ondersteuning, zorg, toeleiding arbeidsmarkt, jeugd, onderwijs, bibliotheken, cultuur, volkshuisvesting, sociale zaken & werkvoorziening, financiën & grondexploitaties

daarbij maakte ik uit hoofde van mijn functie deel uit van:

  • de stuurgroep Stedelijk Netwerk Regio Groningen-Assen, het bestuur van de GGD Groningen, het bestuur van het Regionaal Inkoopbureau jeugdzorg Groninger Gemeenten, de stuurgroep C4Youth (Academische Werkplaats voor longitudinaal onderzoek jeugdzorg), het regionaal overleg prestatieafspraken woningcorporatie-huurders-gemeenten
  • en van de landelijke VNG-commissie Onderwijs, Zorg, Jeugd. (Vereniging Nederlandse Gemeenten)